vstupenky online
sk
Môj košík
Váš nákupný košík je prázdny.
LETNÁ SEZÓNA OTVORENÁ
Počas júna cez víkendy od 10:00 do 17:00.
LETNÁ SEZÓNA OTVORENÁ
Počas júna cez víkendy od 10:00 do 17:00.
Môj košík
Váš nákupný košík je prázdny.
Všeobecné

obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky LETNÁ SEZÓNA
Hotel Partizán****,  Bystrá 108, 977 01  Bystrá

Platné od 01. 06. 2021

 

Obchodné meno:         HOTEL PARTIZÁN, s. r. o., Bystrá 108, 977 01  Bystrá
IČO: 36045543, IČ DPH: SK2020084671 zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 6823/S

Zmluvné strany

Dodávateľ:                 HOTEL PARTIZÁN, s. r. o. – poskytovateľ ubytovacích, stravovacích, kongresových, športových a wellness služieb (ďalej v texte aj ako "hotel") odberateľovi (hosťovi) za úhradu.
Prevádzka:                 Mýto SKI & BIKE centrum
                                  Mýto pod Ďumbierom
                                  976 44, Slovenská republika
                                  Poskytovateľ športových a stravovacích služieb.

Odberateľ:                  Objednávateľ služieb - fyzická alebo právnická osoba, s ktorou dodávateľ uzatvorí zmluvu (dohodu), ktorej predmetom bude poskytnutie služieb v Mýto SKI &  BIKE centre

Tieto všeobecné obchodné podmienky HOTELA PARTIZÁN, s. r. o. sídlom Bystrá 108, 977 01  Bystrá, zapísaného v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 6823/S, telefónne číslo 048/6308813 e-mail: ski.myto@partizan.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) pre internetový obchod „Online nákup lístkov“ umiestnený na webovej adrese www.kopeczabavy.sk (ďalej len „obchodné podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatvorených v súlade s týmito obchodnými podmienkami, ktorých predmetom je kúpa a predaj online lístkov ponúkaných prevádzkovateľom.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté V súvislosti s uzatváraním kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového obchodu „Online nákup lístkov“ (ďalej len „internetový obchod“), ktorý prevádzkovateľ prevádzkuje na internetovej stránke www.kopeczabavy.sk (ďalej len „internetová stránka“).
Zákazník môže v internetovom obchode zakúpiť online lístky prostredníctvom internetovej stránky prevádzkovateľa, kúpnu cenu online lístka hradí využitím platobnej brány Global Payments, s. r. o.
Zakúpením lístka online sa zákazník zaväzuje rešpektovať a dodržiavať tieto obchodné podmienky, ako aj platný a účinný prevádzkový Mýto ski & bike centra vydaný prevádzkovateľom, ktorého znenie je dostupné v kancelárii správy strediska Mýto ski & bike centra a rovnako aj na internetovej stránke www.kopeczabavy.sk. Predaj lístkov online sa realizuje v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov, najmä zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Na základe kúpy lístka online je zákazník oprávnený počas doby platnosti lístka využívať služby špecifikované podľa platného cenníka na danú sezónu:
a) sedačkovú lanovku POMA UNIFIX,

b) vstup na atrakcie – MAXI TRAMPOLÍNA, SKÁKACÍ KOPEC, DETSKÁ BIKE TRAŤ, SKILL TRAIL, PUMP TRACK, SUMMER TUBING

2. NÁKUP LÍSTKOV ONLINE

2.1. Nakupovať lístky online prostredníctvom internetového obchodu môžu v súlade s týmito obchodným podmienkami všetky fyzické a právnické osoby za podmienok stanovených ďalej.

2.2. V internetovom obchode je možné nakupovať nasledujúce druhy online lístkov:

1) celodenný lístok lanovkou pre bikerov (BONUS! vstup na atrakcie v cene)

2) dvojdňový lístok lanovkou pre bikerov (BONUS! vstup na atrakcie v cene),

3) trojdňový lístok lanovkou pre bikerov (BONUS! vstup na atrakcie v cene),

4) sezónny lístok.

Všetky druhy lístkov je možné zakúpiť v tarifách pre Juniori a dospelí (osoby od 140 cm) a deti (osoby pod 140 cm).

2.3. Nákup zľavnených lístkov on-line nie je možný. Zľavnené lístky je možné zakúpiť len osobne v kase strediska počas prevádzkových hodín s predložením požadovaných preukazov.

2.4. Nákup lístkov cez internetový obchod realizuje zákazník po vyplnení povinných položiek vo formulári internetového obchodu. Jedná sa predovšetkým o 1) výber druhu lístka 2) zvolenú formu nákupu 3) zadanie kontaktných údajov 4) vyplnenie začiatku čerpania lístka 5) zaškrtnutie súhlasu s týmito obchodnými podmienkami, platným prevádzkovým predpisom prevádzkovateľa a súhlasom so spracovaním osobných údajov a 6) záväzné potvrdenie objednávky. Záväzné potvrdenie objednávky je považované zároveň za uzatvorenie kúpnej zmluvy. Následne sa zákazníkovi zobrazí celková kúpna cena, ktorú je povinný uhradiť prostredníctvom platobnej brány Global Payments, s. r. o. Uvedená kúpna cena je cenou konečnou, t. j. vrátane všetkých poplatkov. Uzatvorením kúpnej zmluvy zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

2.5. K dispozícii sú je formy nákupu:

1) Bez registrácie, kedy nie je zákazníkovi vytvorený účet na webovej stránke www.kopeczabavy.sk.

2) S registráciou, kedy sa zákazníkovi po zadaní hesla vytvorí účet na stránke www.kopeczabavy.sk Zákazník má možnosť nakupovať lístky za zvýhodnených podmienok.

2.6. Nákup online lístkov nie je podmienený vlastníctvom nosiča lístka – čipovej karty spoločnosti AXESS (ďalej len „čipová karta“). Čipová karta bude vydaná v samoobslužnom automate po priložení QR kódu k čítačke.

2.8. Na jednu čipovú kartu je možné aktivovať len jeden online lístok.

2.9. Použitie čipovej karty a online lístka sa riadi aktuálnym prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa, ktorý je dostupný v kancelárii správy strediska Mýto ski & bike centrum a rovnako aj na internetovej stránke www.kopeczabavy.sk.

2.10. Online lístok je platný len v termíne, ktorého začiatok čerpania si zvolil zákazník pri nákupe online lístka – konkrétny deň pri nákupe pričom jeho platnosť končí uplynutím doby platnosti špecifikovanej v ods. 2.2.. Nevyčerpaním online lístka v tomto konkrétnom termíne, bez toho aby zákazník zmenil dátum platnosti alebo odstúpil od kúpnej zmluvy podľa čl. 4. týchto obchodných podmienok, online lístok prepadá bez nároku na vrátenie jeho kúpnej ceny.

2.11. Prvým prechodom cez turniket je lístok znehodnotený a viazaný s osobou držiteľa, tým je neprenosný! Neprenosný je len lístok (lístok nakódovaný na čipovej karte), nie čipová karta ako nosič lístka.

2.12. Zakúpený online lístok sa aktivuje po prvom prechode cez turniket. Po aktivácii online lístka už nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2.13. Čipová karta slúži ako cestovný lístok až po aktivácii online lístka spôsobom podľa č. 2, odst. 2.11 týchto obchodných podmienok. Do tohto momentu čipová karta neoprávňuje jej držiteľa k jazde.

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Kúpna cena online lístkov zakúpených v internetovom obchode zodpovedá cenám uvedeným v štandardnom cenníku strediska Mýto ski & bike centrum, ktorý je dostupný na všetkých pokladniach v stredisku a rovnako na internetovej stránke www.kopeczabavy.sk v sekcii Cenník a otváracie hodiny.

3.2. Cenu tovaru/služby zákazník uhradí predávajúcemu vždy bezhotovostne cez platobnú bránu Global payments, s. r. o., kam je presmerovaný po potvrdení objednávky online lístka. Po uskutočnení platby je zákazník informovaný o jej úspešnom prevedení alebo neprevedení a presmerovaný späť na stránku online obchodu. Ak platba prebehla v poriadku, obdrží zákazník e-mailom „Potvrdenie nákupu“ s dokladom o úhrade a lístok v elektronickej forme s QR kódom. Doklad o úhrade je zároveň aj daňovým dokladom, ktorý je zákazník povinný uschovať pre prípadnú reklamáciu. Ak platba neprebehla úspešne, bude zákazník informovaný o chybe a presmerovaný späť k poslednému kroku v internetovom obchode. Za problémy vzniknuté počas platby platobnou bránou Global Payments, s. r. o. nesie plnú zodpovednosť jej prevádzkovateľ Global Payments, s. r. o. a zákazník je povinný riešiť prípadné reklamácie platieb s Global Payments, s. r. o. Pokiaľ zákazník neobdrží e-mail s QR kódom, mal by bezodkladne kontaktovať technickú podporu online nákupu lístkov na tel. č. +421 911 379 378.

3.3. Nákup prostredníctvom platobnej brány Global Payments, s. r. o. je možné realizovať kedykoľvek, systém je funkčný nepretržite okrem technologických prestávok. O plánovaných technologických prestávkach systému a z nich vyplývajúcej nemožnosti realizovať platby v tomto časovom úseku budú zákazníci prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu informovaní na jeho internetovej stránke.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY O NÁKUPE ONLINE LÍSTKA

4.1. Zákazník, ktorý zakúpi online lístok v internetovom obchode v lehote dlhšej ako 14 dní pred zahájením čerpania lístka je oprávnený po dobu týchto 14 dní odstúpiť od kúpnej zmluvy a stornovať lístok bez udania dôvodu.

4.2. Pri zakúpení online lístka v internetovom obchode v lehote kratšej ako 14 dní pred zahájením čerpania lístka, je zákazník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a stornovať lístok, ale musí sa tak stať minimálne jeden deň pred začiatkom čerpania lístka. Pri zmene dátumu začiatku čerpania lístka sa predlžuje zákazníkovi lehota na stornovanie lístka maximálne však na 14 dní odo dňa zakúpenia lístka. Lístok s rovnakým dátumom zakúpenia a začiatkom platnosti nie je možné stornovať. Zákazník týmto berie na vedomie a potvrdzuje, že v prípade zakúpenia lístka v deň jeho čerpania, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

4.3. Lístky, ktoré neboli k vybranému dátumu začiatku čerpania využité, nie je možné spätne stornovať ani im predĺžiť platnosť a zákazník nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny za tieto lístky.

4.5. Lístok zakúpený prostredníctvom online obchodu môže byť stornovaný e-mailom alebo písomne v listinnej podobe (v prípade zaslania odstúpenia od zmluvy písomne v listinnej podobe, táto musí byť doručená prevádzkovateľovi najneskôr deň pred dňom začiatku čerpania lístka). Za predpokladu splnenia odstavcov 4.1 a 4.2. týchto obchodných podmienok bude zákazníkovi pripísaná hotovosť späť na bankový účet, z ktorého boli lístky zakúpené a to do 14 dní od zadania storna.

4.6. Pre stornovanie lístka prosíme pošlite požiadavku e-mailom na ski.myto@partizan.sk. Následne bude zákazník informovaný o úspešnom stornovaní lístka a obdrží e-mailom „Potvrdenie o storne“.

4.7. V prípade zakúpenia sezónneho lístka a/alebo iných lístkov prostredníctvom internetového obchodu má zákazník právo na vrátenie:

- celej čiastky peňazí v prípade, že prevádzkovateľovi nebude vôbec umožnené prevádzkovať dopravné zariadenia z dôvodu opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky pre zabránenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19

- alikvotnej čiastky v prípade, že prevádzkovateľovi bude umožnené prevádzkovať dopravné zariadenia po dobu menej ako 30 kalendárnych dní z dôvodu opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky pre zabránenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 počas trvania letnej sezóny 2021.

5. UPLATŇOVANIE A VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ, SŤAŽNOSTÍ A PODNETOV

5.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má lístok pri jeho zakúpení zákazníkom, t. j. ak nezodpovedá údajom uvedeným v objednávke. Zákazník je povinný skontrolovať si požadované údaje pred záväzným potvrdením objednávky. 5.2. Na základe dôvodného oznámenia zákazníka o vadách lístka si zákazník môže uplatniť nároky vyplývajúce z vád tovaru, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ je povinný odstrániť vady lístka dodaním lístka, ktorý bude zodpovedať údajom uvedeným v záväznej objednávke resp. v e-maily potvrdzujúcom zmenu dátumu začiatku čerpania lístka podľa bodu 2.10. týchto obchodných podmienok. Ak nie je možné odstrániť vadu dodaním lístka zodpovedajúceho objednávke, je zákazník oprávnený požadovať od prevádzkovateľa zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

5.3. Zákazník je oprávnený zaslať prevádzkovateľovi aj podnet alebo sťažnosť na poskytované služby e-mailom a prevádzkovateľ bude uvedené riešiť priebežne a na zaslané podnety alebo sťažnosti e-mailom odpovedať v lehote najneskôr do 30 dní.

6. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Zákazník je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje osobné údaje žiadané systémom, a to meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a mailovú adresu alebo obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo a mailovú adresu.

6.2. Zákazník berie na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje za účelom plnenia povinnosti prevádzkovateľa z kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky lístka a spracovania týchto údajov v informačnom systéme, ktorý má podobu elektronickej evidencie prevádzkovateľa o zákazníkoch.

6.3. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem zasielať správy zákazníkovi o jeho činnosti, za účelom poskytnutia informácií zákazníkovi o aktuálnych zľavách a akciách.

6.4. Poskytnutie informácií podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení: a) prevádzkovateľ: HOTELA PARTIZÁN, s. r. o. sídlom Bystrá 108, 977 01Bystrá,

telefónne číslo 048/6308813 e-mail: ski.myto@partizan.sk

b) účel spracúvania osobných údajov a ich právny základ:

- plnenie povinnosti prevádzkovateľa z kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe týchto VOP a spracovania týchto údajov v informačnom systéme, ktorý má podobu elektronickej evidencie prevádzkovateľa o zákazníkoch,

- oprávnený záujem prevádzkovateľa na informovanie zákazníka o aktuálnych zľavách a akciách,

c) prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje osobe zabezpečujúcej účtovné služby, právne služby, technickú podporu a subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov,

d) prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny a ani medzinárodnej organizácie,

e) osobné údaje budú uchované po dobu trvania zmluvného vzťahu a štyri roky po jeho ukončení. Vo vzťahu k údajom, ktoré je prevádzkovateľ povinný uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich prevádzkovateľ uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom. Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom na základe oprávneného záujmu, budú uchovávané po dobu štyroch (4) rokov, počnúc dňom uzatvorenia zmluvy alebo udelenia súhlasu. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

g) na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

- žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

- namietať spracúvanie svojich osobných údajov;

- na prenosnosť osobných údajov;

- svoj súhlas so zaradením do databázy prijímateľov správ o aktuálnych zľavách a akciách kedykoľvek odvolať,

- podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

h) poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu a v prípade neuvedenia požadovaných údajov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy,

i) získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

6.5. V prípade, ak sa zákazník zaregistroval a vytvoril si svoje užívateľské meno a heslo, je povinný tieto uchovávať v bezpečí a neposkytovať ich tretej osobe. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím údajov, poskytnutím ich tretej osobe alebo nezabezpečením ich ochrany zo strany zákazníka.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Pokiaľ je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto tohto ustanovenia bude použité ustanovenie podľa príslušných právnych predpisov, ktoré je tomuto neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu najbližšie. Ostatné ustanovenia neplatnosti alebo neúčinnosti takéhoto ustanovenia nie sú dotknuté.

7.2. V otázkach týmito obchodnými podmienkami neupravených sa práva a povinnosti strán riadia príslušnými ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a občianskeho zákonníka v platnom znení.

7.3. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť alebo doplniť znenie týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté za účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

7.3. Zákazník má právo si svoje práva a nároky uplatniť a riešiť aj mimosúdnym spôsobom a za týmto účelom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ARS“). Subjekty ARS je možné nájsť na stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotr... skych-sporov/146987s, alebo www.mhsr.sk .

7.4. Zákazník môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index en.htm.

7.5. Zakúpením online lístka zákazník bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok, ktorými je pri uzatváraní kúpnej zmluvy viazaný a zaškrtnutím políčka „súhlasím s obchodnými podmienkami“ v objednávkovom formulári online lístkov v internetovom obchode prevádzkovateľa vyjadruje s týmito obchodnými podmienkami výslovný súhlas.

7.6. Za platné a účinné je považované znenie obchodných podmienok, ktoré je ku dňu uzatvorenia konkrétnej kúpnej zmluvy v internetovom obchode k dispozícii na internetovej stránke prevádzkovateľa.

AKTUALIZOVANÉ: 01. 06. 2021

Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.