bilety online
pl
Môj košík
Váš nákupný košík je prázdny.
OTWARTY SEZON LETNI
Lipiec - Sierpień: wtorek - niedziela
OTWARTY SEZON LETNI
Lipiec - Sierpień: wtorek - niedziela
Môj košík
Váš nákupný košík je prázdny.
Ochrona

Dane osobowe

Informujemy, że nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w naszej firmie sprawuje firma EuroTRADING s.r.o.,
zgodnie z § 44 ustawy nr 18/2018 Z.z. i artykułem 37 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679,
która wyznaczyła dla nas osobę odpowiedzialną, z którą można skontaktować się pod adresem zo@eurotrading.sk.
Więcej informacji można przeczytać tutaj: www.eurotrading.sk/zo

 

HOTEL PARTIZÁN, s.r.o., Bystrá 108, 977 65 Tále, NIP: 36045543

jako administrator w celu zapewnienia sprawiedliwości i przejrzystości wobec osób dotkniętych, przekazuje niniejsze oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z artykułami 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako „Rozporządzenie”) oraz z § 19 ustawy NR SR nr 18/2018 o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw pod tytułem

 

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Cel przetwarzania danych osobowych w dokumentach księgowych

W ramach prowadzonej działalności dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia porządku obrad niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze przy przetwarzaniu dokumentów księgowych

Zakres osób, których dane dotyczą: osoby fizyczne

Wykaz danych osobowych: imię, nazwisko, tytuł, adres stałego pobytu, adres pobytu czasowego, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, podpis, numer rachunku bankowego osoby fizycznej

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Ustawa nr. 431/2002 Zb. o rachunkowości z późniejszymi zmianami. Prawo nr. 222/2004 Zb. w sprawie podatku od wartości dodanej z późniejszymi zmianami. Prawo nr. 595/2003 Zb. w sprawie podatku dochodowego z późniejszymi zmianami. Prawo nr. 40/1964 Zb. Kodeks Cywilny ze zmianami. Prawo nr. 152/1994 Zb. w sprawie funduszu socjalnego oraz w sprawie zmiany ustawy nr 2007/2013. 286/1992 Zb. w sprawie podatku dochodowego z późniejszymi zmianami

Kategorie odbiorców: Urząd skarbowy – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na operatorze, zgodnie z: Ustawą nr. 595/2003 Zb. o podatku dochodowym ze zm., Sądy, OCTK – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na operatorze w rozumieniu ustawy 301/2005 Dz. kodeks karny ze zmianami, ustawa nr. 162/2015 Zb. postępowanie sądowoadministracyjne w brzmieniu zmienionym ustawą nr. 88/2017 Dz.U., ustawa nr. 125/2016 Dz. Ustawy o niektórych środkach związanych z przyjęciem Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu sądu administracyjnego oraz o zmianie i uzupełnieniach niektórych ustaw, Upoważniony organ państwowy – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze w rozumieniu Ogólnych przepisów o ochronie danych.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich nie jest realizowane.

Terminy usunięcia danych osobowych: Twoje dane osobowe przechowujemy zgodnie ze szczególnym rozporządzeniem oraz obowiązującym Planem Rejestracji i Regulaminem opublikowanym na stronie internetowej w zakładce Ochrona Danych Osobowych

Nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Cel przetwarzania danych osobowych w Rejestrze poczty przychodzącej i wychodzącej oraz w administrowaniu rejestrem:

W ramach działalności przetwarzane są dane osobowe podczas rejestracji poczty przychodzącej i wychodzącej oraz czynności związanych z zarządzaniem rejestrem

Zakres osób dotkniętych: osoby fizyczne – adresaci, pracownicy

Wykaz danych osobowych: numer PESEL, imię, nazwisko, tytuł, adres, nazwa organizacji, stanowisko, adres e-mail, temat i treść wiadomości

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Ustawa nr. 395/2002 Zb. o archiwach i rejestrach oraz o uzupełnieniu niektórych ustaw z późniejszymi zmianami, ustawa nr. 305/2013 Zb. w sprawie elektronicznej formy wykonywania uprawnień organów władzy publicznej oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych ustaw (ustawa o e-administracji), ustawa nr 23 z 2010 r. 369/1990 Zb. o zakładzie komunalnym, z późniejszymi zmianami

Kategorie odbiorców: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na operatorze zgodnie z: Ustawą nr. 369/1990 Zb. o zakładzie komunalnym, z późniejszymi zmianami. Ustawa nr. 395/2002 Zb. o archiwach i rejestrach oraz o dodaniu niektórych ustaw ze zmianami, sądy, OCTK – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na operatorze, zgodnie z ustawą 301/2005 Dz. kodeks karny ze zmianami, ustawa nr. 162/2015 Zb. postępowanie sądowoadministracyjne w brzmieniu zmienionym ustawą nr. 88/2017 Dz.U., ustawa nr. 125/2016 Dz. Ustawy o niektórych środkach związanych z przyjęciem Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu sądu administracyjnego oraz o zmianie i uzupełnieniach niektórych ustaw, Upoważniony organ państwowy – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze zgodnie z Ogólnymi przepisami o ochronie danych

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich nie jest realizowane.

Okresy usunięcia danych osobowych: korespondencja zwykła – 3 lata, dziennik stanu cywilnego 10 lat

Nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze gości zakwaterowanych oraz w rejestrze cudzoziemców

W ramach działalności dochodzi do przetwarzania danych osobowych w celu ewidencji usług hotelowych, gości hotelowych, rezerwacji pokoi, ewidencji danych osobowych w systemie hotelowym oraz ewidencji gości - cudzoziemców

Grupa osób dotkniętych: Klienci - zakwaterowani goście

Lista danych osobowych: Imię, nazwisko, tytuł, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego, imię, nazwisko, tytuł, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego innych zakwaterowanych gości, imię, nazwisko, tytuł, data i miejsce urodzenia cudzoziemca, narodowość, stałe miejsce zamieszkania w kraju macierzystym, cel podróży do Republiki Słowackiej, numer paszportu, wiza: rodzaj, numer, ważność, nazwa i adres obiektu zakwaterowania w SR, towarzyszące dzieci, czas pobytu na Słowacji, numer telefonu, kontakt e-mailowy

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: Ustawa nr 40/1964 kodeks cywilny, ustawa nr 595/2003 o podatku dochodowym, ustawa nr 582/2004 o podatkach lokalnych i opłacie komunalnej za odpady komunalne i małe odpady budowlane, w brzmieniu późniejszych przepisów, ustawa nr 222/2004 o podatku od wartości dodanej, ustawa nr 404/2011 o pobycie cudzoziemców oraz zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, ustawa nr 431/2002 o rachunkowości, ustawa nr 496/2008 o całym brzmieniu ustawy nr 253/1998 o meldunku pobytu obywateli Republiki Słowackiej i rejestrze mieszkańców Republiki Słowackiej, w brzmieniu późniejszych przepisów

Kategorie odbiorców: Urząd Skarbowy - przetwarzanie danych jest niezbędne do spełnienia ustawowego obowiązku operatora, zgodnie z ustawą nr 595/2003 o podatku dochodowym w brzmieniu późniejszych przepisów, Sądy, Ombudsman - przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia ustawowego obowiązku operatora, zgodnie z Ustawą nr 301/2005 kodeks postępowania karnego w brzmieniu późniejszych przepisów, Ustawa nr 162/2015 kodeks postępowania administracyjnego w brzmieniu ustawy nr 88/2017, Ustawa nr 125/2016 i inne związane z przyjęciem cywilnego kodeksu postępowania sądowego, cywilnego kodeksu postępowania pozasądowego oraz ustawy o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, Uprawniony organ państwowy - przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia ustawowego obowiązku operatora, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

Przekazanie danych osobowych do krajów trzecich nie ma miejsca.

Terminy usunięcia danych osobowych: Państwa dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami szczególnymi i obowiązującym planem i porządkiem rejestracji opublikowanym na stronie internetowej w sekcji Ochrona danych osobowych

Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, nie jest realizowane.

Cel i przetwarzania danych osobowych w przypadku przesyłania ofert marketingowych

W ramach działalności Operatora przetwarzane są dane osobowe w celu prowadzenia ewidencji klientów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie ofert marketingowych

Zakres osób dotkniętych: klienci

Lista danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu

Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych: Zgoda osoby dotkniętej, którą osoba dotknięta dobrowolnie udzieliła i może ją w każdej chwili wycofać pod adresem: marketing@partizan.sk

Kategorie odbiorców: Sądy, Ministerstwo Finansów – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku ustawowego Operatora, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Kodeks karny, z późniejszymi zmianami, Ustawą nr 162/2015 z dnia 7 maja 2015 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z Ustawą nr 88/2017 z dnia 20 marca 2017 r., Ustawą nr 125/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. o niektórych środkach związanych z wprowadzeniem Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, Uprawniony organ państwowy – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku ustawowego Operatora, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych, Mailchimp® - The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA – umowa

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich nie ma miejsca.

Terminy na usunięcie danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody na przesyłanie ofert marketingowych.

Nie przeprowadza się automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przeznaczenie przetwarzania danych osobowych w rejestrze reklamacji

W ramach działalności operatora dochodzi do przetwarzania danych osobowych w celu załatwienia reklamacji.

Zakres osób dotkniętych: Osoby składające reklamację

Lista danych osobowych: imię, nazwisko, tytuł, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail i charakter reklamacji

Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych: Ustawa nr 250/2007 z dnia 30 marca 2007 r. o ochronie konsumentów i zmianie ustawy Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 2002/128 o kontroli stanu wewnętrznego rynku w zakresie ochrony konsumentów oraz zmianie niektórych ustaw, Ustawa nr 40/1964 o kodeksie cywilnym z późniejszymi zmianami.

Kategorie odbiorców: SOI - Ustawa nr 40/1964 o kodeksie cywilnym z późniejszymi zmianami, Ustawa Nr 128/2002 o kontroli państwowej rynku wewnętrznego w zakresie ochrony konsumentów oraz zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, Sądy, OČTK - przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego operatora zgodnie z Ustawą 301/2005 zb trestný poriadok z późniejszymi zmianami, Ustawa Nr 162/2015 zb w sprawie porządku sądowego w związku z Ustawą Nr 88/2017 zb, Ustawa 125/2016 zb o niektórych działaniach związanych z przyjęciem Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego pozaprawnego i Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, Uprawniony organ państwa - przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego operatora zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich nie jest realizowane.

Terminy usunięcia danych osobowych: Twoje dane osobowe przechowujemy zgodnie z odrębnymi przepisami i obowiązującym planem i porządkiem rejestracyjnym opublikowanym na stronie internetowej w sekcji Ochrona danych osobowych

Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, nie jest realizowane.

Cel przetwarzania danych osobowych w ewidencji klientów korzystających z biletów okresowych

W ramach działalności operatora dane osobowe przetwarzane są w celu sprzedaży biletów okresowych

Krąg osób dotkniętych: Klienci, Pracownicy

Wykaz danych osobowych: tytuł, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer dowodu osobistego, data urodzenia

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Umowa

Kategorie odbiorców: Sądy, OCTK – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na operatorze, zgodnie z ustawą 301/2005 Dz. kodeks karny ze zmianami, ustawa nr. 162/2015 Zb. postępowanie sądowoadministracyjne w brzmieniu zmienionym ustawą nr. 88/2017 Dz.U., ustawa nr. 125/2016 Dz. Ustawy o niektórych środkach związanych z przyjęciem Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu sądu administracyjnego oraz o zmianie i uzupełnieniach niektórych ustaw, Upoważniony organ państwowy – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze zgodnie z Ogólnymi przepisami o ochronie danych

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich nie jest realizowane.

Terminy usunięcia danych osobowych: Przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie ze specjalnym rozporządzeniem oraz obowiązującym Planem Rejestracji i Regulaminem opublikowanym na stronie internetowej w zakładce Ochrona Danych Osobowych

Nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Cel przetwarzania danych osobowych w bazie zdjęć

W ramach działalności operatora przetwarzane są dane osobowe (zdjęcia) w celu przedstawienia działalności operatora

Krąg osób dotkniętych: pracownicy, klienci

Wykaz danych osobowych: imię, nazwisko, zdjęcie

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Zgoda osoby, której dane dotyczą, którą osoba, której dane dotyczą, wyraziła dobrowolnie i może ją w każdej chwili wycofać pod adresem: marketing@partizan.sk

Kategorie odbiorców: Sądy, OCTK – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na operatorze, zgodnie z ustawą 301/2005 Dz. kodeks karny ze zmianami, ustawa nr. 162/2015 Zb. postępowanie sądowoadministracyjne w brzmieniu zmienionym ustawą nr. 88/2017 Dz.U., ustawa nr. 125/2016 Dz. Ustawy o niektórych środkach związanych z przyjęciem Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu sądu administracyjnego oraz o zmianie i uzupełnieniach niektórych ustaw, Upoważniony organ państwowy – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze zgodnie z Ogólnymi przepisami o ochronie danych

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich nie jest realizowane.

Okresy usunięcia danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wyrażonej zgody na publikację zdjęć

Nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Cel przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym Kamer

W ramach działalności operatora dane osobowe przetwarzane są na podstawie szczególnej potrzeby i wymagania, w szczególności w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, wykrywania przestępstw, ochrony zdrowia i mienia.

Krąg osób dotkniętych: pracownicy, klienci, dostawcy

Lista danych osobowych: nagranie z kamer

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Uzasadniony interes operatora

Kategorie odbiorców: Sądy, OCTK – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na operatorze, zgodnie z ustawą 301/2005 Dz. kodeks karny ze zmianami, ustawa nr. 162/2015 Zb. postępowanie sądowoadministracyjne w brzmieniu zmienionym ustawą nr. 88/2017 Dz.U., ustawa nr. 125/2016 Dz. Ustawy o niektórych środkach związanych z przyjęciem Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu sądu administracyjnego oraz o zmianie i uzupełnieniach niektórych ustaw, Upoważniony organ państwowy – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze zgodnie z Ogólnymi przepisami o ochronie danych

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich nie jest realizowane.

Okresy usunięcia danych osobowych: 15 dni

Nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Cel przetwarzania danych osobowych w rejestrze kandydatów do pracy:

W ramach działalności występuje przetwarzanie danych osobowych w rejestrze kandydatów do pracy

Zakres dotkniętych osób: Osoby fizyczne - kandydaci do pracy

Lista danych osobowych: imię, nazwisko, tytuł, stałe miejsce zamieszkania, tymczasowe miejsce zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu, wykształcenie, doświadczenie, adres e-mail, dodatkowe dane w zakresie życiorysu, listu motywacyjnego i aplikacji o pracę

Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych: zgoda osoby dotkniętej

Kategorie odbiorców:  podmioty, którym przepisy szczególne powierzają uprawnienia do decydowania o prawach i obowiązkach osób fizycznych (np. sądy).

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich nie jest realizowane.

Terminy usuwania danych osobowych: 3 lata

Automatyczne podejmowanie decyzji, włącznie z profilowaniem, nie ma miejsca.

Cel przetwarzania danych osobowych - Formularz kontaktowy:

W ramach działalności przetwarzane są dane osobowe w rejestrze klientów w celu wysłania odpowiedzi na zapytanie klienta.

Zakres osób dotkniętych: osoby fizyczne - klienci

Lista danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail

Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych: zgoda osoby dotkniętej

Kategorie adresatów: nie udostępniamy

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich nie ma miejsca.

Terminy usunięcia danych osobowych: dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji i zostaną następnie usunięte

Decyzje zautomatyzowane, w tym profilowanie, nie są podejmowane.

Osoba dotknięta ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem; osoba dotknięta musi zostać poinformowana o tej okoliczności przed udzieleniem zgody. Osoba dotknięta może wycofać zgodę na tej samej zasadzie, na jakiej ją udzieliła.

Twoje prawa zgodnie z REGLAMENTEM UE I USTAWĄ o ochronie danych osobowych

Uważamy, że istotne jest, abyś rozumiał, że dane osobowe, które przetwarzamy, są Twoimi danymi, i że związane z nimi są prawa. Oprócz prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, masz również inne prawa wynikające z Regulaminu i Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

1. Prawo dostępu

Masz prawo otrzymania kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, oraz informacji o tym, w jaki sposób używamy Twoich danych osobowych.

W większości przypadków dane osobowe zostaną Ci udostępnione w formie dokumentu pisemnego, chyba że zażądasz inaczej. Jeśli poprosiłeś o udostępnienie tych informacji za pomocą środków elektronicznych, zostaną Ci one udostępnione elektronicznie, jeśli będzie to technicznie możliwe.

 

2. Prawo do poprawienia

Podejmujemy odpowiednie działania, aby zapewnić dokładność, kompletność i aktualność informacji, które posiadamy na Twój temat. Jeżeli uważasz, że posiadane przez nas dane są nieprecyzyjne, niekompletne lub nieaktualne, proszę, nie wahaj się poprosić nas o poprawienie, aktualizację lub uzupełnienie tych informacji.

3. Prawo do usunięcia

W określonych okolicznościach masz prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych, na przykład w przypadku, gdy dane osobowe, które o Tobie posiadamy, nie są już potrzebne do realizacji pierwotnego celu przetwarzania lub gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie. Twoje prawo musi jednak zostać ocenione z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności. Na przykład, możemy mieć pewne prawnie i regulacyjne obowiązki, co oznacza, że ​​możemy nie być w stanie spełnić Twojej prośby.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W określonych okolicznościach masz prawo poprosić nas o zaprzestanie korzystania z Twoich danych osobowych. Jest to na przykład wtedy, gdy uważasz, że posiadane przez nas dane osobowe mogą być nieprawidłowe lub gdy uważasz, że nie potrzebujemy już korzystać z Twoich danych osobowych.

5. Prawo do przenoszenia danych

W określonych okolicznościach masz prawo poprosić nas o przeniesienie danych osobowych, które nam przekazałeś, do innego podmiotu trzeciego według Twojego wyboru. Prawo do przenoszenia dotyczy jednak tylko danych osobowych, które otrzymaliśmy od Ciebie na podstawie zgody lub na podstawie umowy, której jesteś jedną ze stron umowy.

6. Prawo do zgłoszenia zastrzeżeń

Masz prawo zgłosić zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych, które opiera się na naszych ważnych uzasadnionych interesach (na przykład przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i infrastruktury). Jeśli nie mamy przekonującego ważnego uzasadnionego powodu do przetwarzania i zgłosisz nam swoje zastrzeżenie, nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych.

 

7. Prawa związane z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji

Masz prawo odrzucić zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, które dla Ciebie wiąże się z ważnymi konsekwencjami prawno-podobnymi. Firma zazwyczaj nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w kontekście zatrudnienia.

 

8. Prawo do cofnięcia zgody

W większości przypadków Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Jednakże w konkretnych przypadkach możemy poprosić o Twoją zgodę. W przypadku, gdy to zrobimy, masz prawo cofnąć swoją zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych osobowych.

9. Prawo do złożenia skargi

Jeżeli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym korzystania z wyżej wymienionych praw, możesz skontaktować się z naszą osobą odpowiedzialną (szczegóły kontaktowe zostały podane powyżej). Wszystkie zgłoszenia i skargi zostaną odpowiednio przeanalizowane.

Jeżeli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi lub uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, https://dataprotection.gov.sk/uoou/, Hraničná 12, 820 07 Bratysława 27; numer telefonu: +421/2/ 3231 3214; adres e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z naszą osobą odpowiedzialną.

Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.